topbar

Sijoituksen tekeminen

Sijoitus tehdään merkitsemällä ja maksamalla osake sähköisesti Top Finance Oy:n verkkopalvelussa osoitteessa www.topfinance.fi. Kirjautuminen palveluun tehdään sähköisellä tunnistamismenetelmällä, joka on vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain mukainen sijoittajan tunnistamismenetelmä.

Merkintä tapahtuu hetkellä, jolla sijoittajan valitsema sijoitussumma on siirtynyt kokonaisuudessaan Top Finance Oy:n palvelussaan osoittamalle pankkitilille.

Mikäli kyseessä on sijoittajan ensimmäinen sijoitus, palvelu pyytää sijoittajaa täydentämään henkilö- ja yhteystietonsa, lisäämään pankkitilinsä numeron sekä hyväksymään osakeannin ehdot.

Sijoituksen määrä ja sijoitusaika

Sijoituksen määrä on Top Finance Oy:n palvelussaan ilmoittama ja sijoittajan valitsema merkintähinta. Sijoitusaika alkaa siitä päivästä, kun summa on kokonaisuudessaan maksettu Top Finance Oy:n palvelussaan osoittamalle pankkitilille. Sijoitusaika päättyy kun Top Finance Oy on maksanut sijoituksen kokonaisuudessaan tilittämättömine tuottoineen sijoittajan vastatilille. Sijoitus on voimassa toistaiseksi.

Merkintähinnan maksaminen

Valitse haluamasi sijoitettava summa sijoituslaskurista. Pienin mahdollinen sijoitus on 500 €. TEE SIJOITUS -painikkeesta sinut ohjataan verkkomaksuvälittäjä Paytrailin palveluun sijoituksen maksamista varten. Maksun suoritukset jälkeen sinut ohjataan automaattisesti takaisin Top Finance Oy:n palveluun.

ODOTTAA REKISTERÖINTIÄ tarkoittaa, että maksu on lähtenyt pankkitililtäsi, mutta ei ole vielä vastaanotettu Top Finance Oy:n tilille. Maksun perille saapuminen kestää 1-2 pankkipäivää. Maksun kirjauduttua Top Finance Oy:n tilille osakemerkintä hyväksytään vielä muodollisesti hallituksen toimesta saman päivän aikana.

AKTIIVINEN tarkoittaa sitä, että osakemerkintä on hyväksytty ja osakkeille kertyy päivittäin osinkoa.

TILITYKSET-osiossa näet tekemillesi sijoituksille maksetut osingot.

SIJOTUKSET-osiosta näet kaikki tekemäsi sijoitukset ja voit myös ne yksittäin lakkauttaa.

Sijoitukseen ja palveluun liittyvät kulut, palkkiot ja maksut

Sijoituksen tekemisestä sekä palvelun avaamisesta ja ylläpidosta ei koidu sijoittajalle mitään kuluja.

Tuoton maksu sijoittajalle

Tuotto lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365/366. Tuotto lasketaan sijoitusajan alkamispäivää seuraavasta päivästä kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai sijoituksen päättymispäivää edeltävään päivään.

Kultakin kalenterikuukaudelta kertynyt tuotto maksetaan sijoittajan ilmoittamalle vastatilille siten, että suorituksen maksupäivä on viimeistään seuraavan kuukauden kolmantena (3.) pankkipäivä. Sijoituksen päättyessä tilittämätön tuotto maksetaan osakkeen lunastuksen yhteydessä.

Pankkipäivä on päivä, jona pankit ovat avoinna siten, että ne voivat osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Suomessa pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta suomalaisia pyhäpäiviä, itsenäisyyspäivää, vapunpäivää sekä joulu- ja juhannusaattoa ja päivää, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Tuottoa maksetaan vain, jos Top Finance Oy:llä on voitonjakokelpoisia varoja tilikaudelta ja edellisiltä tilikausilta. Tuoton maksaminen edellyttää myös, että Top Finance Oy on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen. Sijoittajan saama tuotto kuuluu osinkoverotuksen piirin kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Sijoituksen lunastaminen takaisin

Osakkeenomistaja voi tarvittaessa lähettää lunastuspyynnön yhtiölle. Yhtiö voi oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen 14 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle kun yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Muut sijoitukseen liittyvät oikeudet

Osakkeilla ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa eivätkä ne oikeuta osallistumaan yhtiökokoukseen. Osakkeilla on ainoastaan kulloinkin voimassa olevien pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

Sijoitus ei ole siirrettävissä kolmannelle

Osakkeet eivät ole siirrettävissä eivätkä pantattavissa kolmannelle osapuolelle. Mikäli sijoittaja kuitenkin siirtää tai panttaa osakkeet oikeudettomasti kolmannelle, osake muuntuu tuotto-oikeudettomaksi ja siten käytännössä arvottomaksi Top Finance Oy:n C-sarjan osakkeeksi. C-osakkeet eivät tuota mitään oikeuksia Top Finance Oy:n varoja jaettaessa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa C-osake milloin tahansa yhden (1) euron lunastushinnalla. D-, E- ja F-osakkeen omistajalla ei ole oikeutta saada osaketta lunastettua. Siirtorajoitus ja edellä kuvattu muunto eivät koske perhe- eivätkä perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja. Osakkeisiin liittyvät myös osakeyhtiölain mukaiset tavanomaiset lunastus- ja suostumuslausekkeet. Lunastushinta on yksi (1) euro. Lunastus- ja suostumuslausekkeet eivät koske perhe- eivätkä perintöoikeudellisia saantoja eivätkä yleisseuraantoja.

Muut ehdot

Sijoittaja on velvollinen ilmoittamaan Top Finance Oy:lle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai muun virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Luonnollisen henkilön tulee lisäksi pyydettäessä todistaa henkilötietojensa oikeellisuus asianmukaisella, viranomaisen myöntämällä voimassa olevalla henkilöllisyysasiakirjalla.

Oikeushenkilön tulee lisäksi pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä ajantasaisen kaupparekisteriotteen tai vastaavan muun viranomaisen rekisteristä saadun rekisteriotteen avulla, joka selvittää oikeushenkilön olemassaolon ja oikeustoimikelpoisuuden sekä sen hallituksen tai muun päättävän elimen jäsenet.

Sijoittaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Sijoittajan tulee ilmoittaa mahdolliset yhteystietojensa ja vastatilinsä muutokset Top Finance Oy:n verkkopalvelun viestitoiminnolla. Myös muu sijoittajasuhteeseen liittyvä yhteydenpito käydään palvelun viestitoiminnolla.

Top Finance Oy:llä on milloin tahansa oikeus keskeyttää osakkeiden tarjoaminen. Osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita, eikä niistä laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä eikä niihin sovelleta muita arvopaperimarkkinalain säännöksiä. Top Finance Oy ei ole luottolaitoslain tarkoittama luottolaitos eikä sijoitus ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei myöskään ole pääomaturvattu.

Vastuunrajoitus

Top Finance Oy ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Top Finance Oy ei vastaa verkko- tai viestiliikenteen häiriöistä riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta verkkoliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tai muusta vastaavasta viasta, eikä Top Finance Oy korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Top Finance Oy ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Top Finance Oy:llä on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

Sijoittajan tietosuoja

Top Finance Oy ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Top Finance Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on henkilötietolain mukaisesti oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sijoitukseen sovelletaan Suomen lakia ja siitä aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan sijoittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli sijoittajalla ei ole vakinaista kotipaikkaa tai se sijaitsee ulkomailla, riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.